Sunday, June 7, 2015

Lệnh của đại ca

Lệnh của đại ca

  

      Trong nhà tù có một đại ca nổi tiếng là bạo chúa. Các tù nhân phải tùng phục hắn mọi bề.  
 
      Một hôm có thân nhân tiếp tế cho một tù nhân mới vào một con gà quay thơm phức. Đại ca thèm quá nhưng chẳng lẽ tự mình đến cướp gà, bèn sai một tay đàn em, và ra lệnh:

       - Mày đến xem nó làm gì với con gà. Nếu nó chống lại mày thì nó làm sao với con gà,mày cũng làm với nó y hệt như vậy. 
 
       Nó bẻ cánh gà thì mày cũng bẻ tay nó, nó bẻ đùi gà thì mày cũng bẻ đùi nó. 
 
      Tên đàn em xin tuân lệnh. Một lúc sau thì tên đàn em trở về và báo cáo:

       - Em xin chịu tội với đại ca vì em không làm được điều hắn đã làm với con gà.

       - Thế hắn làm gì đầu tiên với con gà quay ?

       - Thưa hắn ăn cái phao câu của con gà trước tiên (Truyện Cười của Trà Lũ)
 
 

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger